Niem Địa Tạng Vương Bồ Tát

Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát được công đức vô lượng vô biên. Phàm bọn chúng sanh bất kể khổ nạn gì, chỉ cần chí chổ chính giữa niệm: Nam tế bào Địa Tạng Vương bồ Tát. Sẽ được Ngài theo nguyện lực mà lặng lẽ gia bị mang lại khỏi khổ được an.

Bạn đang xem: Niem địa tạng vương bồ tát

Kinh Kim Cang Tam Muội, phẩm Tổng Trì đồ vật tám, tiên phật lại giảng rộng mang lại đại bọn chúng nghe về công đức trì kinh và niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người yêu Tát:

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát

“Vị nhân tình Tát này cần thiết nghĩ bàn, luôn vì đại từ cứu vớt khổ chúng sanh. Nếu bao gồm chúng sinh trì gớm pháp này, trì thương hiệu Bồ Tát này thì sẽ chẳng bị đọa trong mặt đường ác, không còn thảy chướng nàn thảy đầy đủ trừ diệt. Nếu bao gồm chúng sinh trì kinh này, không hề tạp niệm khác, siêng niệm tởm này, tu tập đúng pháp; Thì giờ đây Bồ Tát sẽ thường hóa thân nhằm thuyết pháp, ủng hộ tín đồ ấy trọn chẳng buông bỏ; Khiến cho tất cả những người ấy mau đắc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Hàng bồ Tát những ông nếu còn muốn giáo hóa chúng sanh thì đều yêu cầu dạy bọn họ tu tập Ðại Thừa quyết định liễu nghĩa như thế này”.

Công đức Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát

Bởi vậy vào Ðại vượt Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh( Ngài Huyền Trang dịch), ông phật so sánh: Chí trung ương quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát cầu những sở nguyện là thù chiến hạ nhất. Khiếp chép:

“Giả sử có người trong trăm kiếp chí vai trung phong quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, thờ dường các vị như Di Lặc, Diệu cat Tường, quán Tự Tại, Phổ Hiền… Là thượng thủ của các đại người yêu Tát Ma Ha Tát những như cát sông Căng Già nhằm cầu những sở nguyện; Thì chẳng bằng người trong tầm một bữa ăn chí trung tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng tình nhân Tát nhằm cầu các sở nguyện, chóng vánh được thoả mãn trọn vẹn.

Vì sao như thế? Ðịa Tạng nhân tình Tát lợi ích, an lạc hết thảy hữu tình, khiến cho sở nguyện của những hữu tình được viên mãn. Ngài giống như châu Như Ý, cũng lại như kho tàng. Bậc Ðại Sĩ như thế vì hy vọng thành thục những hữu tình nên từ rất lâu đã tu đại nguyện đại bi kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn hơn các vị ý trung nhân Tát khác. Vì thế các ông phải cần cúng dường”.

19 tiện ích lớn khi niệm danh hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát

Trong thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh, tiên phật dạy: “Nếu bao gồm ai chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát thì sẽ đạt được những thứ lợi ích, an lạc.” tởm dạy:

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 1

“Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình mong cầu các thứ, bị ưu khổ bức ngặt nghèo, mà rất có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy phần nhiều được thỏa những điều bản thân cầu ước ao đúng như pháp, lìa khỏi các ưu khổ. Tùy thuộc vào căn cơ mê say ứng, người thương Tát đã đặt yên họ trên tuyến đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 2

Bất cứ ở khu vực đâu, nếu những hữu tình bị đói khát bức bách mà hoàn toàn có thể chí trọng tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy số đông được thỏa điều mong mỏi cầu quả thật pháp, thức ăn sung túc. Phụ thuộc vào căn cơ ham mê ứng, nhân tình Tát vẫn đặt im họ trên phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 3

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình thiếu hụt thốn những thứ y phục, vật trang sức báu, thuốc men, nệm chiếu, và các vật buộc phải dùng; rất có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát thì hết thảy số đông được thỏa điều mình ý muốn cầu đúng thật pháp: Y phục, vật trang sức quý báu, dung dịch men, chóng chiếu, và những vật đề xuất dùng chẳng thiếu thứ gì. Tùy thuộc vào căn cơ mê say ứng, tình nhân Tát sẽ đặt yên họ trê tuyến phố sinh Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát: 4

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu các hữu tình đang yêu thương cơ mà bị biệt ly, dù oán ghét vẫn yêu cầu chung đụng; rất có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy số đông được thương yêu hội hợp, oán thù ghét biệt ly. Tùy theo thích hợp ứng, người thương Tát vẫn đặt yên họ trê tuyến phố sinh Thiên hay Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người thương Tát: 5

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu những hữu tình thân trung ương ưu khổ; Nếu hoàn toàn có thể chí trung tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy phần đa được thân trung khu yên ổn, khỏi hẳn những bệnh. Phụ thuộc vào căn cơ ham mê ứng, người yêu Tát đã đặt yên họ trê tuyến phố sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 6

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu những hữu tình phòng trái lẫn nhau, khởi lên các mối tranh đấu; Nếu hoàn toàn có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy đều quăng quật được tâm độc hại, hòa mục cùng với nhau, hoan hỷ chịu đựng đựng, sanh lòng thẹn hổ so với nhau, so với nhau bởi tâm từ. Tùy thuộc vào căn cơ mê thích ứng, bồ Tát đang đặt im họ trê tuyến phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương tình nhân Tát: 7

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu những hữu tình bị giam vào lao ngục, gông, cùm, xiềng, xích trói buộc địa điểm thân, chịu đủ các nỗi khổ; Nếu hoàn toàn có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy đều được giải thoát, lao ngục, gông cùm, xiềng xích, từ bỏ tại lặng vui. Tùy thuộc vào căn cơ yêu thích ứng, người thương Tát đang đặt yên họ trên đường sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 8

Bất cứ ở nơi đâu, nếu các hữu tình bị lẽ ra cần bị giam cầm, đánh đập tra khảo, sắp tới sửa bị hại; Nếu rất có thể chí vai trung phong xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát; Thì không còn thảy những tránh khỏi được sự giam cầm, tiến công đập, gia hại. Tùy thuộc vào căn cơ yêu thích ứng, tình nhân Tát đang đặt yên ổn họ trên đường sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 9

Bất cứ ở chỗ đâu, nếu các hữu tình bị thân chổ chính giữa nhọc mỏi, khí lực yếu đuối kém; Nếu hoàn toàn có thể chí trung tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy phần lớn được thân tâm vui sướng, khí lực cường thịnh. Phụ thuộc vào căn cơ ham mê ứng, bồ Tát sẽ đặt im họ trên tuyến đường sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Xem thêm: Bỏ Đĩa Vào Laptop Không Chạy, Sửa Lỗi Windows Không Nhận Ổ Đĩa Cd/Dvd

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương người yêu Tát: 10

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình các căn chẳng đủ, bất cứ căn làm sao bị tổn hoại; Nếu rất có thể chí trọng điểm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát thì hết thảy đầy đủ được những căn đầy đủ, chẳng bị tổn hoại. Phụ thuộc vào căn cơ ưa thích ứng, người yêu Tát đang đặt lặng họ trê tuyến phố sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 11

Bất cứ ở nơi đâu, nếu những hữu tình cuồng loạn tâm loạn, bị quỷ mị dựa. Nếu hoàn toàn có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát thì hết thảy hồ hết được trọng tâm chẳng cuồng loạn, lìa những ưu não. Tùy theo căn cơ ưa thích ứng, ý trung nhân Tát vẫn đặt yên họ trên tuyến đường sinh Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 12

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu những hữu tình bị tham dục, nóng giận, dại si, phẫn hận, keo kiệt, ghen tỵ, kiêu căng, ngạo mạn, ác kiến, say mê ngủ, phóng dật, tê mê mê v.v… thảy hồ hết lừng lẫy, não loạn thân tâm, thường xuyên chẳng im vui. Nếu hoàn toàn có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy đầy đủ lìa được tham, sảnh v.v… thân tâm yên vui. Tùy thuộc vào căn cơ ham mê ứng, bồ Tát đã đặt yên họ trên tuyến đường sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 13

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu các hữu tình bị lửa đốt, bị nước vùi, bị gió cuốn; Hoặc bị rơi rụng, té xuống từ địa điểm núi non, vách núi, bờ vực, cây cối, đơn vị cửa, trong tâm kinh hoàng. Nếu hoàn toàn có thể chí trung ương xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy hồ hết lìa được nguy nạn, an ổn, không tổn hại. Tùy thuộc vào căn cơ phù hợp ứng, bồ Tát vẫn đặt yên họ trên tuyến đường sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 14

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu những hữu tình bị rắn độc, trùng độc gặm phải, hoặc trúng nhằm mục tiêu các trang bị độc dược. Nếu có thể chí trọng tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy đều lìa được những sự não hại. Tùy theo căn cơ phù hợp ứng, người tình Tát sẽ đặt yên họ trên phố sinh Thiên giỏi Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương bồ Tát: 15

Bất cứ ở khu vực đâu, nếu những hữu tình bị hung thần nắm giữ, thành ra những bệnh ngược đề nghị cứ phát dịch mỗi ngày; Hoặc phát căn bệnh cách ngày, hoặc cách ba, bốn ngày mới phát căn bệnh một lần; Hoặc quỷ khiến cho người ấy cuồng loạn, thân tâm run rẩy, mê man, mất cả ý niệm trọn chưa biết gì. Nếu rất có thể chí chổ chính giữa xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát thì không còn thảy mọi giải bay không sợ hãi, thân trung ương yên vui. Phụ thuộc vào căn cơ thích ứng, người thương Tát vẫn đặt lặng họ trên phố sinh Thiên tuyệt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 16

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình bị bị những Dược Xoa, La Sát, ngạ quỷ; Quỷ tất Xá Giá, quỷ bố Ðát Na, quỷ Cưu Bàn Trà, quỷ Yết Tra bố Ðát Na; Quỷ hút tinh khí, và những loài hổ, sói, sư tử, ác thú, cổ độc; các thứ chú thuật ếm đối, oán thù tặc, quân trận, và những thứ kinh sợ khác tạo phiền nhiễu; Thân vai trung phong hoảng hốt, hại mất thân mạng, tham sống hại chết, ghét khổ mong vui…Nếu hoàn toàn có thể chí trọng tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhịn nhường Ðịa Tạng nhân tình Tát Ma Ha Tát; Thì hết thảy phần lớn lìa được các sự sợ hãi hãi, bảo body mạng. Tùy theo căn cơ mê thích ứng, tình nhân Tát vẫn đặt lặng họ trên phố sinh Thiên xuất xắc Niết Bàn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương nhân tình Tát: 17

Bất cứ ở địa điểm đâu, nếu các hữu tình hoặc vì chưng đa văn, hoặc vày tịnh tín; Hoặc vày tịnh giới, hoặc vày tịnh lự, hoặc bởi thần thông, hoặc vì bát Nhã; Hoặc do giải thoát, hoặc vì sắc đẹp, hoặc do giọng hay; Hoặc vì hương thơm, hoặc vì vị ngon, hoặc vì cảm xúc êm ái; Hoặc bởi lợi dưỡng, hoặc vị tiếng tăm, hoặc vì công đức, hoặc vày khéo léo; Hoặc bởi vì hoa quả, hoặc vị rừng cây, hoặc bởi giường tòa, hoặc vị đồ trải; Hoặc vì chưng đường sá, hoặc vì tiền của, gạo thóc, hoặc bởi thuốc men; Hoặc vị nhà cửa, hoặc vì chưng tôi tớ, hoặc vày màu sắc; Hoặc vì mưa lành, hoặc vì chưng cầu nước, hoặc vì chưng mùa màng…

Hoặc vì quạt, phất trần, hoặc do gió mát, hoặc vị cầu lửa; Hoặc vì xe cộ, hoặc vì con cái, hoặc vì chưng phương tiện, hoặc vì tu phước; Hoặc vì nóng áp, hoặc vị mát mẻ, hoặc vì nghĩ nhớ, hoặc vì các sự lợi lạc xuất thế gian hay thế gian; trong lúc truy cầu những điều này bị các nỗi ưu khổ bức bách ngặt nghèo, mà rất có thể chí trung tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát. Do công đức, sức oai thần hiệu định của vị thiện nam tử trên đây (tức Ðịa Tạng người tình Tát) sẽ làm cho hết thảy gần như lìa được ưu khổ, ý nguyện được thỏa mãn trọn vẹn. Tùy theo căn cơ say mê ứng, bồ Tát đang đặt yên họ trên phố sinh Thiên tốt Niết Bàn.

Lợi ích niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát: 18

Bất cứ ở vị trí đâu, nếu những hữu tình dùng những hạt tương đương gieo cấy trong ruộng hoang hoặc ruộng thục (3), dù là siêng năng chăm lo hay chẳng chăm chỉ mà hoàn toàn có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng nhường nhịn Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát thì bởi công đức, mức độ oai tuyệt diệu định của vị thiện phái nam tử ấy (tức Ðịa Tạng nhân tình Tát) để cho hết thảy quả, phân tử sum suê. Vì cớ sao vậy?

Vị thiện nam tử này từng ở trong vô lượng vô vàn đại kiếp quá khứ, đối trước tất yêu biết nổi con số chư Phật cầm Tôn, vạc ra đại thệ nguyện tinh tấn, kiên cố. Vì chưng nguyện lực đó, vì ước ao thành thục những hữu tình nên Ngài thường giữ giàng khắp hết thảy đại địa. Thường gìn giữ khắp hết thảy phân tử giống, thường để cho khắp hết thảy thơ mộng thọ dụng tùy ý. Do sức oai vệ thần của vị thiện phái mạnh tử này làm cho rễ, tua, mầm, củ, cành, lá, hoa, quả của không còn thảy thảo mộc vào đại địa thảy hầu như sinh trưởng; Cỏ thuốc, ngũ cốc, lúa mạ, củ quả sum suê, chín vàng, tươi tốt, thơm tho, mượt mịn, ngon lành.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát: 19

Bất cứ ở khu vực đâu, nếu những hữu tình vị tham, sân, đắm đuối v.v… mãnh liệt nhưng gây tạo sát sanh; Hoặc không cho cứ lấy, hoặc ao ước làm hạnh tà, hoặc nói lời dối trá; Hoặc nói thô ác, hoặc nói ly gián, hoặc nói lời tạp uế, hoặc tham, hoặc sân; Hoặc lại còn tà kiến, tạo nghiệp Thập Ác… tuy vậy nếu hoàn toàn có thể chí trung khu xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát thì hết thảy phiền óc thảy mọi tiêu diệt, xa lìa Thập Ác; thành tựu Thập Thiện, khởi trọng điểm từ bi cùng tâm tiện ích đối với các chúng sanh.

Vị thiện nam tử này thắng lợi sức công đức oai huyền diệu định, dũng mãnh, tinh tấn như thế. Trong khoảng một bữa ăn, Ngài có thể ở vào vô lượng vô vàn cõi Phật. Trong những một cõi Phật, trong vòng bữa ăn hoàn toàn có thể độ thoát vô lượng, vô số các hữu tình được Ngài giáo hóa những như số mèo sông Căng Già, khiến họ lìa những khổ, phần đa được an vui. Tùy thuộc vào căn cơ phù hợp ứng, tình nhân Tát vẫn đặt yên bọn họ trong đường sinh Thiên hay Niết Bàn”.

(Lợi ích của Niệm thương hiệu Địa Tạng Vương người tình Tát – Theo Ðại vượt Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh)