\

Module thu phát sóng rf

TP.HCM: Miễn phí vận chuyển deals từ 300kTỉnh thành khác: Miễn giá thành vận chuyển đơn hàng từ 500k


Bộ thu phạt RF 433MHZ là 1 module giá rẻ, cần sử dụng sóng radio nhằm truyền biểu đạt giữa bộ phát (transmitter module) và cỗ thu (receiver module).


BỘ THU

BỘ PHÁT

Hình thực tế:

*

*

*

*

————————-CODE THAM KHẢO————————–

Thư viện VirtualWire.h

Phát:

/*Để tiến hành truyền thừa nhận giữa 2 module nên mở chủ quyền 2 lần Arduino IDE, có nghĩa là phải kích vào biểu tượng Arduino gấp đôi * Để truyền biểu thị đi phải mở đúng Serial MOnitor đúng port của module truyền * Để nhận biểu hiện gửi đến đề nghị mở đúng Serila Monitor đúng port của module nhận * Chân data kết nối với chân số 8 của Arduino */#include VirtualWire.h> // khai báo thư viện VirtualWirevoid setup() Serial.begin(9600);// giao tiếp Serial với baudrate 9600 Serial.println("Ready........."); vw_set_ptt_inverted(true);// yêu ước cho RF link modules vw_setup(1024);// thiết đặt tốc độ truyền biểu lộ vw_set_tx_pin(8);// thiết lập chân digital để phát tín hiệu------------------------------------------------------------------void loop() char text<20> = "";// khai báo string dạng array byte i = 0; while (Serial.available() == 0) // nothing while (Serial.available() > 0) char ch = Serial.read(); text = ch; i++; delay(5); Serial.print("sent: "); Serial.println(text); vw_send((byte *)text, sizeof(text));// gửi dấu hiệu đi vw_wait_tx(); delay(100);

Thu:

/*Để thực hiện truyền nhấn giữa 2 module nên mở tự do 2 lần Arduino IDE, tức là phải kích vào hình tượng Arduino gấp đôi * Để truyền tín hiệu đi bắt buộc mở đúng Serial MOnitor đúng port của module truyền * Để nhận biểu hiện gửi đến buộc phải mở đúng Serila Monitor đúng port của module dìm * Chân data kết nối với chân 8 của arduino */#include VirtualWire.h> // khai báo thư viện VirtualWirebyte msg;// thay đổi lưu tài liệu nhận đượcbyte msgLen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;void setup() Serial.begin(9600); Serial.println("READY.........."); vw_setup(1024); // thiết đặt tốc độ truyền tín hiệu vw_set_rx_pin(8);// cài đặt chân digital để thừa nhận tín hiệu----------------------------------------------------------------------------------------- vw_rx_start();// bắt đầu nhận tín hiệuvoid loop() if (vw_get_message(msg, &msgLen)) // nếu có tín hiệu được truyền đến Serial.print("got: "); for (int i = 0; i msgLen; i++) Serial.write(msg);// in ký kết tự ra màn hình hiển thị Serial.println();