\

Kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc)

LỄ PHẬT

* Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng Không trở thành Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc)

* Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp Chư tôn ý trung nhân tát, Linh đánh Hội ThượngPhật người thương Tát (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo nhà Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật, Nhật Quang thay đổi ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang biến đổi Chiếu nhân tình tát, cứu giúp Thoát người yêu tát, Dược Sư hội thượngPhật bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới cha ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Trời người trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trung tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo ý trung nhân tát quan liêu Âm, bởi Ngài bao gồm đủ sức mạnh của trung ương đại bi. Conxin quy y cùng với đấng tương trợ loài người thoát ra khỏi tai nạn. Bởi vì Ngài có đủ thần lựcnên hotline là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thùthắng, vì nó tạo cho ác ma quan yếu tới gần; thật là linh nghiệm vì nó rất có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát nuốm gian, Bậc sưtử vương, Bậc tình nhân tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, tạo nên chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài khiến cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại từ tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông trường đoản cú tại. Xin Ngài phạt huy sức khỏe đại từ tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng bao gồm thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc đần độn si tham ái, trừ sạch sẽ phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chochúng sinh giác ngộ.

Đấng có không thiếu lòng từ! chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban đến an vui hạnh phúc, đầy đủ điều mongước đều được thành tựu.

Bậc chiến thắng đệ nhất! Xin bancho bé thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thắng lợi vĩ đại! bạn mặcgiáp đen, bản thân choàng da hổ, tay nuốm hoa sen, tay núm kim cang, tay nắm pháploa giác ngộ gần như người, tay thay tích trượng đại chiến và cũng chiến thắng, bêntả thì có mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Bé xin quy y nhân tình tát quan lại Âm, tất cả ước mơ phần nhiều được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan liêu THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này hư không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy có tác dụng sạch toàn bộ họa tai.

Này mức độ nóng! Hãy phân phát hỏa, pháthỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ tà tai black tối, khiến cho bầu trời vào sáng, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén gỗ rán đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp nai lưng gian

Ba ngàn quả đât đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện tại thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức nạm Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni phát đại nguyện

Thọ trì ghê Dược Sư

Trên đền tư ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu gồm kẻ thấy nghe

Đều phạt tâm tình nhân đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào những Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang đến thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ đồng hồ nhạc, cùng rất támngàn Tỳ kheo, cha vạn sáu ngàn bồ tát, chén bộ Thiên long, bạn với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy tiếng Văn Thù người tình tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức gắng Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, khiến cho mọingười theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương xuất sắc cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật ngay tức khắc bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông ý muốn Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho bọn chúng hữu tình tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và để ý đến kỹ, ta sẽ vì chưng ông nhưng mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi tình nhân tát bạch rằng:"Chúng con ước ao nghe. Cúi xin cầm cố Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay thức thì bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, tự đây đào bới phương Đông biện pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật tất cả mộtthế giới thương hiệu là Tịnh giữ Ly; Giáo nhà cõi này là Phật Dược Sư giữ Ly QuangVương Như Lai. Mọi bạn tôn kính, vì chưng Ngài hiểu rõ thật tướng những pháp, giảiđược các việc xảy ra trong đời cùng vượt cạnh tranh khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậctôn quý. Lúc còn tu hạnh ý trung nhân tát, tất cả phát Mười nhì Đại nguyện làm cho hữu tìnhcầu chi được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi chứng Vô thượng người thương đề, hào quang quẻ của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênthế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang quẻ này, thân trung khu thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển khơi trần khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, thân Ta như ngọc lưu lại ly, trong xung quanh sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang bùng cháy rực rỡ chiếu khắp mười phương. Những chúng thơ mộng ở nơităm buổi tối cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy trung khu mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau,làm mang đến dân nhiều nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở vềchánh đạo. Nếu như theo nhị thừa, thì Ta khiến họ ước Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu gồm hữu tình ngơi nghỉ trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Giả dụ ai diệt phạm cơ mà nghe danh Ta, trung ương liền thanh tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu tất cả hữu tình thân hình yếu hạ, cảm thấy không được sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, ngay tắp lự được ngoài bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu có hữu tình mang căn bệnh hiểm nghèo, không fan cứuchữa, không vị trí cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức thì được khỏibệnh, thân vai trung phong thanh tịnh, quyến trực thuộc sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu có hữu tình có thân thanh nữ chịu nhiều đau khổ,muốn mong ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trung tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến mang đến Vô thượng bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu bao gồm hữu tình sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị cho họ, khiến cho khỏi mặt đường mê, tu hạnh người thương tát, chứngquả Vô thượng bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu bao gồm hữu tình bởi vì vì vô minh phạm nên sai lầm, yêu cầu bịgiam cầm, chịu những đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay lập tức được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi triệu chứng Vô thượng tình nhân đề, trường hợp có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn uống mà tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ tất cả đủ đồ dùng thực cùng dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng ý trung nhân đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi chứng Vô thượng bồ đề, ví như có fan nào nghèo thuộc hèn hạ, khôngcó áo mặc, con muỗi mòng gặm đốt, nóng giá buốt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ thiết bị dùng, y phục giỏi đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư quan trọng nghĩ bàn. Vì vậy các ông yêu cầu khuyên bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là khu vực hội ngộ của rất nhiều Bồ tátNhứt sanh vấp ngã xứ, sau sự hướng dẫn của hai tình nhân tát Nhựt Quang biến chuyển Chiếu, NguyệtQuang biến chuyển Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở trái đất nàylại có không ít người lừng khừng lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,không ưa cha thí, tham lam, íchkỷ, cướp đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, lưu giữ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại có tác dụng người. Nhờ vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, nên hành ba thí,giúp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện căn, tu ý trung nhân tát pháp.

"Lại nữa, vào đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn bái ác quỷ, làm bạnvới ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Ví như nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, tức khắc khỏiđường mê, bờ giác cù về, xuất gia học tập đạo, kính bái Tam Bảo, học rộng nghenhiều, thành tích Lục độ dài siêu, giường lên bờ giác.

"Ở trường phù hợp khác, giả dụ bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau buồn vô cùng. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải hiền từ và phân phát lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng không quyết tâm, mang lại lúc mạng phổ biến mà nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi người thương tát, Quán nắm ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, vô vàn Ý ý trung nhân tát, Bảo Đàn Hoa bồ tát, Dương vương vãi Bồtát, Dược Thượng bồ tát, Di Lặc bồ tát, từ mọi mười phương chỉ lối gửi đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại làm nhân gian, làm gửi luân vương,được fan tôn kính. Bốn phương lặng tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa phần đa nhàsiêng tu thập thiện, cha nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau thời điểm thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, ngay tắp lự vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho bacõi tư loài không còn những căn bệnh quái ác. Nếu chư tình nhân tát sanh sống đời sau, gặpbệnh nan y, cần trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho dịch nhândùng, tức tốc được khỏe mạnh mạnh. ý trung nhân tát nhiều hạnh làm thuốc cứu vãn người, phước những vôlượng, hiện nay đời được tín đồ kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù tình nhân tát xin Phậttruyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu giúp đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu gồm ngườinào bái dường mong phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ chổ chính giữa thanh tịnh, không giận,không buồn, yêu đương xót chúng sanh, khởi trọng điểm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở cố gắng gian, quá núi băngngàn, luôn gặp mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan tiền lại hành hình, dưới hải dương cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết con đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cảtội này theo phía trên tan mất.

"Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn cúng Dược Sư lưu Ly quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi mặt đường sanh tử.

"Nếu có thanh nữ chịu khổ cơ hội sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng nên chết. Nhờ vào phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sinh maulẹ, mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan bao gồm tin bài toán ấy? A Nan vực lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặttrời rét lại, khẩu ca Như Lai không lúc nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự cao, thiếu tín nhiệm lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này cómột nhân tình tát thương hiệu là cứu giúp Thoát quỳ gối lẹo tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau khi Như Lai khử độ, những người dân đau khổ, dịch nặng, nhỏ xíu gầy; bà con, đồng đội hết lòng cứu giúp chữa,mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ trả Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủđang ngóng xét xử. Nếu tất cả Phật tử vì người bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng nguyện cầu Đức Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai. Thần thức fan này có thể trở lại,nhớ rõ mọi vấn đề ở chốn âm ty; cho nên vì vậy từ đây chịu khó tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn hiểu rõ ràngvề đèn cứu giúp mạng cùng rất thầnphan, làm sao giải oan cho người đã chết.

Cứu Thoát người thương tát bạch Đức A Nan,ở trong trần gian nếu gồm kẻ bệnh, muốn được bình an, tất từ đầu đến chân thân cần giữtám phần trai giới, mở kho ba thí, cúng dường bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, tứ mươi chín sớm hôm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng ước nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủviệc ấy, dịch khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết,làm sao không chết, cơ mà được sinh sống thêm?

Cứu Thoát bồ tát thưa liền: "ThếTôn bao gồm dạy chín nhiều loại hoạnh hồn, vì vậy ta khuyên làm phan cùng đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống lâu dài. Chín đồ vật hoạnh này thật chưa hết số, mà lại vìquá khổ, đề nghị phải chết oan.

"Thứ nhứt, bạn bệnh ko đủthuốc thang, không tín đồ chăm sóc, dịch không đáng bị tiêu diệt mà nên qua đời. Thứhai, phần đông kẻ đùa bời, tê mê tửu sắc. Trang bị ba, bị bắt, bị xử quyết hình. Thứ tư,chết chìm. Sản phẩm công nghệ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Vật dụng bảy, rơi từ trên cao. Tám,bị khổ đau vày lầm dung dịch độc. Máy chín, mai một vị thiếu thức ăn, phải bị chếtoan, nên làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên thay gianthường làm việc ác, Diêm vương vãi xử phạt, phải giảm tuổi đời. Ta khuyên những ngườiphóng sanh, tu phước, và để được thọ mạng thọ dài”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này,mười hai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, tất cả phát vai trung phong quy y Tam Bảovà nguyện do đạo, cứu giúp người đời. Bất kể nơi nào tởm này lưu bố, quyếtlòng ủng hộ fan trì ghê này thoát ra khỏi nạn tai, cầu bỏ ra được nấy. Cùng tronglúc ấy, cần sử dụng chỉ năm màu gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnđầy đủ, mới tháo dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, phân phát ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, bố Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng hay ở Tabà.

Đức Phật phù hợp Ca tức thời khen mườihai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu vớt khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy dỗ rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, giỏi Thập Nhị Thần tướng NhiêuÍch lãng mạn Kết Nguyện Thần Chú, cũng call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà lại thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại nhân tình tát,bát cỗ Thiên long, tất cả thế gian, Đại đức A Nan, tám nghìn Thánh tăng lên rấtvui mừng, tín lâu phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phân phát đế bệ gần kề xả,lủ rô ham mê lưu ly chưng lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ gần cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đông đảo giải hết

Rửa không bẩn lòng è cổ phát thật tâm kính

Đối trước Phật đài, ước xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy trung ương mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười hai thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp trên Ta bà

Thiên long chén bộ hầu hết tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo đề xuất tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời phần nhiều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời rất nhiều an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Xem thêm: Làm Siro: 12 Các Loại Siro Trái Cây Tươi Mát, Đơn Giản Giải Nhiệt

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời phần nhiều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp hay ủng hộ.

TAM QUY

* trường đoản cú quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* trường đoản cú quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không lo ngại (1 lạy)