Học chú đại bi tiếng phạn

Chú là phần đông từ ngữ không có nghĩa, đề xuất những ai thông ngôn chú thì đi lầm đường. Chú là một dạng ngữ âm Dharani, chỉ gồm âm, đông đảo âm ấy khi đọc, khi trì hoàn toàn có thể diệt hết vọng tưởng, thân trọng tâm an lạc, thanh tịnh, gồm có câu chú giành cho những bậc không giống nhau, góp dẹp trừ những chướng phiền não, tự sơ địa phát triển thập địa. Nên khi trì chú, nương theo ngữ âm nhưng diệt vọng tưởng, thì được công dụng rất lớn. Nay bản thân thấy chú đại bi nguyên âm giờ đồng hồ Phạn có công năng như thế, bắt buộc phát chổ chính giữa phiên âm lịch sự việt văn, nhưng mà vẫn gọi đúng âm giờ phạn.

Bạn đang xem: Học chú đại bi tiếng phạn

*
Ngữ âm dharani có công suất rất bự đến tác động tư tưởng con người và bọn chúng sanh. Phần đa từ ngữ, lời nói thông thường mỗi ngày mà mọi người sử dụng đều là ngữ âm dharani không còn đấy. Từ ngữ thô kệch, khó nghe…thì khiến cho tâm con tín đồ sân hận, chán ghét. Từ ngữ mềm dịu, êm tai…thì khiến cho tâm con bạn mê hoặc, đắm say mê. Từ bỏ ngữ mạnh mẽ, làm trung tâm con fan khởi lên tranh đấu…Như những thứ âm thanh hay, làm trung khu con fan si mê. Đức Phật từng dạy, những người tu hành tránh việc chìm đắm vào âm nhạc, ko nghe ngôn luận vậy gian, tránh chúng như kiêng hố độc, vì tất cả chúng mọi là ngữ âm khiến tâm bạn mê loạn. Tín đồ hiểu được ngữ âm dharani, thì có thể tránh được các si mê cho khách hàng và mang đến người.

Dưới đấy là phiên bạn dạng Chú Đại Bi giờ Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. Sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. Maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Chú Đại Bi tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát mãng cầu tra domain authority da. Mãng cầu ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi tiếp giáp toa da, ma ha liền kề toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra cha da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na tế bào na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va giáp toa, mãng cầu ma va sát toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi gần kề toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, nhiều ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, thân phụ la phụ thân la, ma ma, va ma ra, múc cơ lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin đa, a ra sam, pra phụ vương li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, đắm say ri mê man ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi. Đa đắm đuối ni na, pa da ma na, soa ha. Sít nhiều da, soa ha. Ma ha sít nhiều da, soa ha. Sít nhiều dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. đam mê ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Xem thêm: Cách Sơn Cửa Sắt Giả Gỗ Chi Tiết Từ Az, Cách Sơn Cửa Sắt Giả Gỗ

Na mô rát na tra domain authority da. Na ma a ria va lô ki cơ soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa nhiều da, soa ha.