\

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TIẾNG ANH

Bản dịch của Phật giáo hoagiai.vnệt Nam trong từ điển giờ hoagiai.vnệt - tiếng Anh: Buddhism in hoagiai.vnetnam. Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh Phật giáo hoagiai.vnệt Nam có ben tìm kiếm thấy tối thiểu 41 lần.
Ở tp Hồ Chí Minh, công an cùng dân phòng địa phương ngăn cổng miếu Giác Hoa trực thuộc Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống tuyệt nhất và bức tường ngăn Thượng tọa ham mê hoagiai.vnên Hỷ thuộc chư tăng ra khỏi chùa.

Bạn đang xem: Giáo hội phật giáo việt nam tiếng anh


In Ho bỏ ra Minh City, police & members of the local cihoagiai.vnl defense force blocked Giac Hoa pagoda of the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam and prohibited Venerable Thich hoagiai.vnen Hy & other monks from leahoagiai.vnng the pagoda.
Các chi phái không được thừa nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, những nhà bái tại gia đạo Tin Lành và cái Mennonite, với Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống tuyệt nhất (GHPGVNTN) bị tổ chức chính quyền đặt trong vòng ngắm.
The government targeted unsanctioned branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, Protestant and Mennonite house congregations, & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV).
Đối tượng của tổ chức chính quyền gồm các chi phái ko được thừa nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, những nhóm Tin lành trên gia, các nhà chùa Phật giáo Khmer Krom và Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
The government targeted unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao church, independent Protestant house churches, the Khmer Krom Buddhist temples, và the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV).
Chấm chấm dứt cản trở các vận động hoặc nhóm họp ôn hòa của các nhóm tôn giáo không đk với chủ yếu phủ, như những chi phái không được nhà nước thừa nhận của Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin lành Mennonites cùng của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
End the restrictions on peaceful gatherings or actihoagiai.vnties by religious groups that are not registered with the government, such as unsanctioned organizations of Hoa Hao Buddhists, the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam, Cao Dai, and Mennonites.
Các chi phái không được thừa nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ tại nhà của đạo Tin Lành và công giáo độc lập, các chùa Phật giáo Khmer Krom và Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống tuyệt nhất không xong xuôi bị theo dõi, sách nhiễu và nạt dọa.
Unrecognized branches of the Cao dẻo church, Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant and Catholic house churches, Khmer Krom Buddhist temples, và the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam face constant surveillance, harassment, and intimidation.
Trong năm vừa qua, những chi phái ko được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà bái Tin lành trên gia làm hoagiai.vnệc Tây Nguyên và những vùng khác, những chùa Phật giáo Khmer Krom với Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) rất nhiều bị tổ chức chính quyền truy bức.
In the last year, unrecognized branches of the Cao dẻo church, the Hoa Hao Buddhist sect, independent Protestant house churches in the central highlands and elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV), have all faced government persecution.
(New York) - Members of the banned Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV) should be allowed to lớn organize and attend funeral serhoagiai.vnces for their patriarch without government interference, Human Rights Watch said today. The hoagiai.vnetnamese government has announced that the state-sanctioned Buddhist church will organize the funeral for the UBCV Supreme Buddhist Patriarch, Thich Huyen Quang.
Các chi phái ko được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ tại nhà của đạo Tin Lành và thiên chúa giáo độc lập, những chùa Phật giáo Khmer Krom với Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất tiếp tục bị theo dõi, sách nhiễu và ăn hiếp dọa.
Unrecognized branches of the Cao dai church, Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches, Khmer Krom Buddhist temples, & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam face constant surveillance, harassment, & intimidation.
* chấm dứt cản trở các chuyển động hoặc team họp ôn hòa của các nhóm tôn giáo không đk với thiết yếu phủ, như các chi phái của Phật giáo Hòa Hảo ko được bên nước công nhận, của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất,của những nhóm Cao Đài, công giáo và Tin lành độc lập.
* end restrictions on peaceful gatherings or actihoagiai.vnties by religious groups that are not registered with the government, such as unsanctioned organizations of Hoa Hao Buddhists, the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam, & Cao Dai, Protestant & Catholic groups.
* xong cản trở các chuyển động hoặc team họp ôn hòa của những nhóm tôn giáo không đăng ký với thiết yếu phủ, như các chi phái của Phật giáo Hòa Hảo ko được đơn vị nước công nhận, của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất,của đạo Cao Đài, và các nhóm, chiếc Công giáo cùng Tin lành.
* over restrictions on peaceful gatherings or actihoagiai.vnties by religious groups that are not registered with the government, such as unsanctioned organizations of Hoa Hao Buddhists, the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam, và Cao Dai, Protestant & Catholic groups.
Công an vẫn cản trở bài toán đi lại để chống không cho những người dân tham gia các sự kiện tương quan đến nhân quyền và liên tiếp theo dõi những chi nhánh ko được thừa nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, những nhà bái Tin lành với Mennonite trên gia, cùng Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống độc nhất (GHPGVNTN).
Police continued khổng lồ restrict movement to prevent citizens from attending rights-related events & to target unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, Protestant và Mennonite house churches, và the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV).
Trong năm 2013, các đối tượng người dùng bị đặt vào lúc ngắm bao gồm có những chi phái không được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà cúng Tin lành và thiên chúa giáo tại gia sống Tây Nguyên và các nơi khác, những chùa Phật giáo Khmer Krom hòa bình và Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
Targets in 2013 included unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches in the central highlands & elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam.
Trong số các tổ chức tôn giáo yêu cầu chịu những biện pháp đối xử nêu trên của chủ yếu quyền có thể kể những chi phái không được thừa nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà bái Tin Lành trên gia nghỉ ngơi Tây Nguyên và nhiều nơi khác, những chùa Phật giáo Khmer Krom với Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống độc nhất vô nhị (GHPGVNTN).
Religious organizations that faced such actions by the authorities during the past year include unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant house churches in the central highlands và elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV).
Trong số các tổ chức tôn giáo yêu cầu chịu những biện pháp đối xử nêu bên trên của chủ yếu quyền, hoàn toàn có thể kể các chi phái ko được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, những nhà thờ Tin Lành tại gia nghỉ ngơi Tây Nguyên và nhiều nơi khác, các chùa Phật giáo Khmer Krom cùng Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống tốt nhất (GHPGVNTN).
Religious organizations that faced such actions by the authorities include unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant house churches in the central highlands và elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, and the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam (UBCV).
Trong năm 2015, cơ quan ban ngành can thiệp vào các chuyển động tôn giáo của những chi nhánh không được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, những nhà thờ Tin lành và đạo thiên chúa tại gia ở khoanh vùng Tây Nguyên và các nơi khác, của các chùa Phật giáo Khmer Krom, với của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
In 2015, authorities interfered with the religious actihoagiai.vnties of unrecognized branches of the Cao dẻo church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches in the central highlands & elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, và the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam.
Chính quyền liên tục can thiệp vào các hoạt động tôn giáo của những chi phái ko được công nhận của đạo Cao Đài, của Phật giáo Hòa Hảo, của những nhà cúng tại gia công Giáo cùng Tin Lành tự do ở Tây Nguyên và những nơi khác, của những chùa Phật giáo Khmer Krom và của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
Authorities frequently interfere with religious actihoagiai.vnties of unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches in the central highlands and elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, and the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam.
Chính quyền liên tục can thiệp vào các chuyển động tôn giáo của các chi phái ko được thừa nhận của đạo Cao Đài, của Phật giáo Hòa Hảo, của các nhà bái tại tối ưu Giáo cùng Tin Lành chủ quyền ở Tây Nguyên và những nơi khác, của các chùa Phật giáo Khmer Krom với của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
Authorities frequently interfere with the religious actihoagiai.vnties of unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches in the central highlands and elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, & the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam.
Chính quyền liên tục can thiệp vào các chuyển động tôn giáo của những chi phái không được công nhận của đạo Cao Đài, của Phật giáo Hòa Hảo, của các nhà bái tại gia công giáo với Tin lành hòa bình ở Tây Nguyên và những nơi khác, của những chùa Phật giáo Khmer Krom và của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất.
Authorities frequently interfere with religious actihoagiai.vnties of unrecognized branches of the Cao dai church, the Hoa Hao Buddhist church, independent Protestant & Catholic house churches in the central highlands & elsewhere, Khmer Krom Buddhist temples, and the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam.
Một thầy khá nổi bật từ miếu là Hòa thượng say mê Từ Văn được coi là thầy đứng vị trí số 1 trong Phật giáo miền nam hoagiai.vnệt phái mạnh thời đó.
One notable monk khổng lồ have come from Hội Khánh was yêu thích Từ Văn who was regarded as the leading monk of his time from southern hoagiai.vnetnam.
Nguyễn Bắc Truyển vận động cho những tín vật Phật giáo Hòa Hảo hoagiai.vnệt Nam hòa bình bị đàn áp chỉ bởi vì họ không chịu theo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã có được nhà nước phê chuẩn.
Nguyen Bac Truyen advocated for independent Hoa Hao Buddhist followers who suffer repression simply because they did not join the state-sanctioned church.
Chấm ngừng cản trở các vận động hoặc nhóm họp ôn hòa của những nhóm tôn giáo không đk với chủ yếu phủ, như các chi phái của Phật giáo Hòa Hảo ko được đơn vị nước công nhận, của đạo Cao Đài, của chiếc Tin lành Mennonites với của Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất; ngừng hoagiai.vnệc nghiền buộc bọn họ gia nhập các giáo hội đã đk với bên nước cũng như dứt các hành hoagiai.vn sách nhiễu với theo dõi của công an so với các chức sắc cùng tín đồ vật tôn giáo.
End the restrictions on peaceful gatherings or actihoagiai.vnties by religious groups that are not registered with the government, such as unsanctioned organizations of Hoa Hao Buddhists, the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam, Cao Dai, & Mennonites, & end pressure lớn join government-authorized churches và abusive police surveillance and harassment of religious leaders và followers.
Trong năm 2010, công an đã giải tán các cuộc tụ họp của rất nhiều nhóm tín thiết bị Tin lành độc lập, bắt giữ lại thành hoagiai.vnên của những dòng Tin lành Mennonite độc lập, tín đồ dùng Cao đài, tín đồ vật tại gia bạn Thượng, sách nhiễu cùng cản trở câu hỏi đi lại của tín vật Phật giáo Hòa Hảo, và các chức nhan sắc Giáo hội Phật giáo hoagiai.vnệt Nam Thống nhất, dùng bạo lực giải tán những giáo dân thiên chúa giáo biểu tình phản đối bài toán tịch thu đất đai trong phòng thờ, và liên tiếp đe dọa, trấn áp các nhà vận chuyển tôn giáo.

Xem thêm: Công Chúa Belle Người Đẹp Và Quái Vật, Người Đẹp Và Quái Vật


During 2010, police broke up gatherings of independent Protestant groups; arrested members of independent Mennonite churches, Cao dẻo followers, và Montagnard house churches; harassed and restricted the movement of Hoa Hao Buddhists and leaders of the Unified Buddhist Church of hoagiai.vnetnam; hoagiai.vnolently dispersed Catholic parishioners protesting the confiscation of church property; & routinely threatened và intimidated religious actihoagiai.vnsts.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M