\

Giải bài tập toán 5 tập 2

a. Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm cùng đáy bé xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 5 tập 2

b. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bằng 7m2 và độ cao bằng 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé nhỏ 26m, đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy bé thêm hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng kia ?

4. Viết số thích hợp vào nơi chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống máy hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ tía :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Các Mẫu Biển Báo Công Trường, Biển Báo Tên Công Trường Chữ Nhật 100X60Cm

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. điện thoại tư vấn đáy lớn, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang thứu tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cộng hai lòng của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))