Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Trong bài chia sẻ lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai vấn đề chính, đó là một số thông tin về biên bản hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật và mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai chuẩn cấp xã hiện nay.

Một số điều cần biết về biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc cần phải có khi thực hiện thủ tục hòa giải tại cấp xã. Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có giá trị cả trong trường hợp hòa giải thành và hòa giải không thành nhằm thực hiện những bước tiếp theo một cách thuận tiện, đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật.

Hình minh họa: Biên bản hòa giải tranh chấp cho đất đai cần phải có đủ thành phần tham dự

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai được nêu rõ Tại khoản 4, khoản 5 Điều 202 Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Theo đó:

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản hòa giải, có chữ ký của các bên, có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã nơi có đât đai tranh chấp.

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai sẽ được gửi đến các bên xảy ra tranh chấp và được lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tiến hành tranh chấp.

Trong trường hợp hòa giải thành, có sự thay đổi về hiện trạng ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã sẽ gửi biên bản hòa giải đất đai đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp giữa các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

Trong trường hợp hòa giải thành, có sự thay đổi về hiện trạng ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã sẽ gửi biên bản hòa giải đất đai đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với những trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường UBND sẽ cùng cấp quyết định công nhận thay đổi ranh giới, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền được sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền trên đất.

Hình minh họa: Biên bản hòa giải được ghi bởi thư ký phiên hòa giải

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai cũng được quy định rõ tại Khoản 4, Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ. Theo đó:

Trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai thành nhưng có sự thay đổi về hiện trạng của ranh giới đất, chủ sở hữu quyền sử dụng đất thì UBND cấp xã phải gửi biên bản hòa giải này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo đúng Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp hòa giải không thành, hoặc sau khi hòa giải thành mà một trong các bên có ý kiến thay đổi về kết quả hòa giải thì UBND cấp xã phải lập biên bản hòa giải không thành, hướng dẫn các bên gửi đơn đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

Như đã nói ở trên, việc hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện theo đúng quy định tiền tố tụng, bắt buộc phải có biên bản hòa giải để đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo trong trường hợp hòa giải thành, hoặc không thành. Các bên liên quan cần phải nắm rõ về vấn đề này và nghiêm túc thực hiện, yêu cầu UBND cấp đúng, đủ trong trường hợp UBND cấp xã có ý “treo” biên bản hòa giải.

Hình minh họa: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Nội dung biên bản hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những nội dung cơ bản:

  1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai
  2. Bên có đơn tranh chấp
  3. Người bị tranh chấp đất đai
  4. Người có quyền, lợi ích liên quan

Theo đó:

Người chủ trì: Cần nêu rõ lý do hòa giải, giới thiệu các thành phần tham dự, tư cách tham dự của những người bị tranh chấp, tranh chấp, các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời, người chủ trì cũng cần công bố nội dung hòa giải và hướng dẫn các bên tham gia việc hòa giải diễn ra đúng trình tự, hiệu quả.

Cán bộ địa chính: Sẽ báo cáo tóm tắt kết quả xác minh, nhưng không nêu hướng hòa giải

Các bên tham gia hòa giải cho ý kiến:

  • Người tranh chấp: Nêu ý kiến về nội dung, yêu cầu việc hòa giải, những tài liệu để chứng minh,…
  • Người bị tranh chấp: Phản biện ý kiến của người tranh chấp, yêu cầu việc hòa giải, những tài liệu để chứng minh,….
  • Người liên quan: Cho ý kiến nếu có
  • Thành viên hội đồng hòa giải: Cho ý kiến dựa trên tình hình thực tế của buổi hòa giải

Dựa trên cơ sở các ý kiến hòa giải, thông tin tài liệu thu được tại phiên hòa giải, người chủ trì sẽ tiến hành kết luận những nội dung cơ bản diện tích đất đang tranh chấp có hay không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, nội dung các bên tham gia hòa giải thỏa thuận và không thỏa thuận (ghi rõ lý do nếu không thỏa thuận), hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai nếu hòa giải không thành,…/

Xem thêm: Ý nghĩa của việc hòa giải tranh chấp đất đai

Hiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *