\

Bài Tập Tiêng Anh Lớp 7

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 7 hơn. Để tải tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiêng anh lớp 7

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề soát sổ 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vì chưng you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Lớn go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính phí time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đến lớp bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề nghị cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn mô tả sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số ít phải cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi ban đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối chọi (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ về Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Do vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến thắng vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích thổi nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ thích gì); các từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là thâm nhập các vận động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ưa thích gì)

Dịch: ba tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: chúng ta ghét ăn mì. Họ thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); nhà ngữ (I and my friend) số nhiều đề nghị động từ chủ yếu không buộc phải chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và chúng ta tôi thường đến khu vui chơi công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine bắt buộc ta đề xuất “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go khổng lồ school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes khổng lồ school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When do the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vày with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi bí quyết nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi cực kỳ thích vấn đề này và đó là khi tôi bắt đầu sở mê say của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói câu hỏi nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở trường này khôn cùng thú vị với ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet. Tiếp đến tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại vị trí 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy bí quyết từ người mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm các công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin làm việc cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: kế tiếp tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở thích này 4 năm trước, sau khoản thời gian nhận được một quả trứng tự khắc từ ba tối khi ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học cách khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy vấn đề khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó siêu thú vị và gồm ích.


D. Writing

Dùng từ nhắc nhở để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother mô tả the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother giới thiệu the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library lớn borrow books.

C. She is sometimes go lớn library to borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to park.

D. They go lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How bởi vì your father go to lớn work?

B. How does your father goes khổng lồ work?

C. How do your father goes to lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên thực sự hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Mua Online Máy Khâu Mini Có Vắt Sổ, May May Mini Co Vat So, Giá Cập Nhật 2 Giờ Trước

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích có tác dụng gì/ đam mê gì). Câu này dùng lúc này đơn vì biểu đạt sự thật.