\

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 10 có đáp án đầy đủ

Mục lục bài tập giờ đồng hồ Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 10 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your toàn thân And You

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề soát sổ 1 tiết Tiếng Anh 10 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 10 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi giờ Anh lớp 10 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways to lớn Learn

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 10 học tập kì 2 có đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi giờ Anh lớp 10 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ những đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ai/ những đáp án sót lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /eə/ các đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phạt âm là /ai/ những đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /tʃ/ các đáp án sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different găng pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm lắp thêm 2, các đáp án còn sót lại trọng âm thiết bị 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thiết bị 1, các đáp án sót lại trọng âm lắp thêm 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm máy 2, những đáp án còn lại trọng âm sản phẩm 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm vật dụng 1, những đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm lắp thêm 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm lắp thêm 2, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family and my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men và women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ to lớn college next year.

A. GoB. To go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ to lớn France this summer time.

A. TravelB. To travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried to lớn raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. To lớn have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how khổng lồ _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing to join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other thành phố in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính từ là danh từ, ta nên 1 danh từ phù hợp về nghĩa, ta thấy schooling là việc học tập.

Dịch: Sam không nhận được nhiều giáo dục chính thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ tuyệt nhất đi được cùng với “trust” là childlike trust: sự tin yêu đến mức lẩn thẩn khờ.

Dịch: xuyên suốt cuộc đời, cô ấy đã tất cả một ý thức khờ lẩn thẩn vào bạn khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: trụ cột gia đình, fan kiếm tiền nuôi anh chị em

Dịch: ba tôi là trụ cột gia đình còn mẹ là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: thắc mắc đuôi, vế trước xác minh vế sau lấp định, không thay đổi về mặt thời động từ.

Dịch: Anh ấy đang gặp mặt rất nhiều rắc rối, gồm phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: nhiều từ “take responsibility for”: phụ trách cho

Dịch: Cả bọn ông và đàn bà cần chịu đựng trách nhiệm giống hệt trong bài toán chia sẻ công việc nội trợ và nhỏ cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo wish to do st: mong muốn làm gì

Dịch: công ty chúng tôi muốn vào đh năm học tập tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: gia đình gồm những thế hệ phổ biến sống

Under the same roof: dưới cùng mái nhà

Dịch: Một mái ấm gia đình mở rộng lớn là mái ấm gia đình với nhiều hơn thế hai chũm hệ phổ biến sống dưới cùng mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: đề xuất cùng nhau làm gì

Dịch: Anh ấy đề nghị chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: cụm từ “financial burden”: nhiệm vụ tài bao gồm

Dịch: tuy vậy gánh nặng nề tài chính, người mẹ anh ấy nỗ lực tự mình nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love khổng lồ V là cấu trúc được sử dụng khi bạn muốn đề nghị thanh lịch cái gì đó.

Dịch: shop chúng tôi muốn uống 3 bóc cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: vì the laundry: làm các bước giặt giũ

Know how lớn V: biết cách làm việc gì

Dịch: Tôi không biết cách làm công việc giặt giũ với là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu bao gồm quan hệ nguyên nhân- kết quả nên cần sử dụng because để nối.

Dịch: cũng chính vì anh ấy mệt, phải anh ấy không thể thao tác thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo contribute to st: góp sức vào cái gì

Dịch: Ý tưởng của anh ấy đóng góp góp không ít vào dự án công trình của bọn chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a game of football = a football match: 1 trận láng đá

Dịch: khi còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia những trận đấu bóng đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau gồm “than” buộc phải câu là đối chiếu hơn. Câu vẫn thiếu chủ ngữ và động từ bắt buộc đáp án A là phù hợp lý.

Dịch: không ít người sống sinh hoạt Thượng Hải hơn bất kì tp nào ngơi nghỉ Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong to lớn a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I and my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare to lớn go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool and considerate man. He is just và fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere & hardworking. He always goes khổng lồ office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured và caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor & the needy. She is religious & God-fearing.

Our family has been known for discipline và values. We give great importance lớn values & morals in life. Since our early childhood, we are taught khổng lồ respect the elders and love the children. We learnt the lesson of punctuality và honesty from our grandfather. It is due khổng lồ the good education of our grandparents that we could excel both in sports and education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health and physical fitness.

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love & care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love & affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a thành viên has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle and considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how to be on time & honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used lớn getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries to lớn solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: gồm 6 member trong ngôi nhà của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là nhà gia đình… quyết định của ông là sau cuối trong các quá trình gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: ra quyết định của ông không khi nào bị lay hễ bởi bất kể ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: bố tôi là một cán cỗ cảnh sát. Ông siêu là bạn kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “She is soft-natured và caring. She takes great care of us.”.

Dịch: bà bầu rất nhẹ hiền cùng chu đáo. Mẹ chăm lo chúng tôi hết sức chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “We learnt the lesson of punctuality & honesty from our grandfather.”.

Dịch: cửa hàng chúng tôi học được bài học về sự đúng giờ đồng hồ và chân thật từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: trường đoản cú bé, chúng tôi đã vào khuôn phép dậy mau chóng vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love và affection.”.

Dịch: người trẻ tôn trọng fan lớn tuổi trong những lúc người to tuổi so với người dưới bởi tình thương yêu là lòng cảm mến.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “If a thành viên has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu 1 thành viên có chút vấn đề, cả gia đình sẽ ở bên cạnh người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Home is place where I feel heaven and my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to chia sẻ our daily experiences. My mother __________ (14) extra care to lớn prepare the most delicious food I lượt thích and she is my best friend. My father has always been my best companion & I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much and we always wish khổng lồ be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “the reason for st”: tại sao do câu hỏi làm gì

Dịch: bên là địa điểm tôi cảm xúc như thiên đường và bố mẹ tôi là nguyên nhân cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: nhiều từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả ba và bà mẹ tôi rất nhiều đang có tác dụng việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” cầm đầu câu, theo sau là dấu phẩy, với nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: mặc dù nhiên, chúng tôi vẫn kiếm tìm thấy thời gian chia sẻ mọi việc xẩy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: nhiều từ take care: chuyên lo

Dịch: bà bầu tôi dành thêm thời gian chuẩn bị món ăn uống tôi thích với là người bạn bè nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: biến chuyển thể câu điều kiện loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back khổng lồ the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back to lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back to lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work to take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped khổng lồ working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working khổng lồ take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped to lớn work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi công ty chúng tôi quay lại hiệu sách, công ty chúng tôi sẽ download quyển sách công ty chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo stop Ving to V: dừng việc đang có tác dụng lại để gia công việc khác

Dịch: các công nhân dừng làm việc để ngủ ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu phân chia thời quá khứ đối chọi vì bao gồm mốc thời hạn in 1801.

Dịch: Napoleon tiến công hòn đảo Santo Domingo ngơi nghỉ bắc Ấn vào thời điểm năm 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “play an important role in st”: nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong loại gì

Dịch: mái ấm gia đình đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: cấu tạo “take responsibility for”: phụ trách cho

Dịch: Cả ba và mẹ rất cần phải chịu trọng trách nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can vì chưng to give your parents a hand with the housework?

B. What vì you can to give your parents a hand with the housework?

C. What vị you can give to your parents a hand with the housework?

D. What can you vày to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: rất có thể làm gì

Give sb a hand: giúp đỡ ai

Dịch: chúng ta có thể làm gì sẽ giúp đỡ đỡ cha mẹ việc nhà.

Xem thêm: Công Dụng Của Nếp Cẩm - Gạo Nếp Cẩm: Công Dụng Bí Ẩn Có Thể Bạn Chưa Biết

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: trung khu sự cùng với ai

Dịch: Tôi thường chổ chính giữa sự với mẹ khi gồm vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời hạn “at the moment”