\

Bài Tập Môn Kế Toán Quản Trị

Đăng kí / Đăng nhập

Nhập thông tin tài khoản hoặc thư điện tử

mật khẩu đăng nhập

Quên mật khẩu?

Đăng nhập Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook


*

*


*

*

*

Bài 0:

Chi tổn phí khả biến đơn vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2000 đ/giờ

Thay vào khoảng độ chuyển động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào khoảng độ chuyển động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è cách làm dự đóan đưa ra phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong tháng tới, nếu như chạy máy 2 nghìn giờ thì bỏ ra phí duy trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

nấc độ chuyển động cao nhất: 80% x 200 chống = 160 phòng/ngày

Chi phí chuyển động ở nút cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 phòng = 16.000.000đ/ngày

Mức độ vận động thấp nhất: 50% x 200 chống = 100 phòng/ngày

Chi phí vận động ở mức tốt nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi phí khả biến mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi phí khả phát triển thành 1 mon = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức hoạt động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy cách làm dự đoán ngân sách một mon là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số phòng được thuê là 65% (65% x 200 chống = 130 phòng) thì giá thành dự kiến của một mon là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí chuyển động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 phòng x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 chống x 30 ngày

Ta thấy, tại mức độ hoạt động càng cao càng tiết kiệm ngân sách và chi phí được túi tiền bất biến

Bài 2:

Chi phí khả biến đối kháng vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào tầm khoảng độ vận động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è phương pháp dự đóan đưa ra phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu bán 7.500 sp, túi tiền sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ

doanh thu (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) ngân sách khả trở thành 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoả hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua xung quanh (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm mức giá 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) túi tiền bất trở nên 61.600.000

* giá thành quảng cáo 25.000.000

* Lương quản lý 20.000.000

* giá thành khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua không tính 8.600.000

(=) các khoản thu nhập thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả chuyển động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) chi tiêu khả đổi mới (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) chi phí bất biến

27.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 sản phẩm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a.

Bạn đang xem: Bài tập môn kế toán quản trị

áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x slượng tiêu tốn – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định tầm giá lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm giá tiền đvị x sltiêu thụ) – (bất biến chuyển cũ + bất biến tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 200đ/sp và tăng định mức giá 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm tổn phí đvị – sút giá) x sltiêu thụ – (bất trở nên cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu chào bán theo sản lượng tiêu thụ tối đa là 15.000sp thì nên chọn lựa phương án c vì có ích nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu như xét về độ to đòn bẩy sale (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à khi DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à lúc DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à khi DT tăng (giảm) 1%, lợi tức đầu tư tăng (giảm) 3,5%

à C gồm độ lớn đòn bẩy KD bé dại nhất nghĩa là: còn nếu không tiêu thụ được tối đa năng lực mà sản lượng tiêu thụ giảm thì giải pháp C cũng có tốc độ giảm lợi nhuận thấp nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi giá tiền vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2 nghìn đ/sp

Chi phí tổn khả biến = 4.500đ/sp

Định giá tiền = 0

Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chỉ cần giá bán 1 đơn vị chức năng = 740 đ/spVậy giá bán thực hiện nay là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá bán bán

Tổng CPKB

SDĐP đối chọi vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số số lượng hàng hóa tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p. = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng không bao giờ thay đổi 180.000.000đ.

Tỷ lệ số dư đảm phí tổn = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tư cho truyền bá 16.000.000đ/tháng thì Dthu tăng thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + doanh thu tăng) x phần trăm sdđp – (đphí new + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu thụ x SDĐPđvị - (đphí bắt đầu + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết lợi tức đầu tư cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận new = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí new (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) lợi tức đầu tư trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng biến đổi phí 1.200đ/sp, lợi tức đầu tư 9.000.000đ à Klượng tiêu thụ bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ tại mức lợi nhuận = = = 17.500 (sp)

Giảm 1/2 CPKB mà lại làm tăng lên CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa auto hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ mập đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP không thay đổi (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ phệ đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy tại mức sản lượng tiêu hao 20.000 sản phẩm thì yêu cầu tiến hành tự động hóa lúc doanh nghiệp tự động hóa vẫn làm thay đổi kết cấu đưa ra phí. Số dư đảm phí vẫn còn đang cao khi làm nạp năng lượng có triển vọng sẽ làm cho lợi nhuận tăng nhanh hơn. Ví như sản lượng có xu hướng giảm thì cần xem xét lại bởi độ lớn đòn kích bẩy KD khi tự động cao nên lúc DT bớt thì LN sẽ tụt giảm mạnh hơn khi không tự động.

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi phân phối thêm 5.000sp nhưng không biến hóa định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá bán sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN vẫn tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp nhằm đạt LN như năm trước thì sản lượng tiêu thụ là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá bán sản phẩm là bao nhiêu để phần trăm SDĐP không đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá buôn bán = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB bớt 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị new = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá bán 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy lúc DT tăng cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh, tuy vậy khi DT sụt giảm thì roi cũng sút nhanh, tại mức tiêu hao 20.000sp thì ko nên tự động hóa vì lợi nhuận chỉ với 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận chuyển = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá buôn bán = 7.900đ/sp

Mà 80% giá bán hiện trên = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với cái giá 8.000đ/sp

Độ to ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi nhuận tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không tiến hành được

Cách 2:

Với độ lớn đòn kích bẩy KD bằng 4, cơ mà lợi nhuận tăng 100% so với lợi tức đầu tư cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp new = DT mới/Giá bán = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không tiến hành được

 

CPKB bắt đầu = 6.000 x một nửa = 3.000 à SDĐPđơn vị new = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB new = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá cả = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự thuê NV cung cấp hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à phần trăm CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à tỷ lệ SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu liên tiếp sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à xác suất CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à xác suất SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, ni tăng tỷ lệ hoa hồng lên 5% có tác dụng CPKB cũng tăng 5% à xác suất CPKB new = 80% + 5% = 85%

à tỷ lệ SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (

Bài 0:

Chi giá thành khả biến đối kháng vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2 ngàn đ/giờ

Thay vào khoảng độ hoạt động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào khoảng độ hoạt động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è cách làm dự đóan đưa ra phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong mon tới, giả dụ chạy máy 2 ngàn giờ thì đưa ra phí bảo trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

mức độ chuyển động cao nhất: 80% x 200 chống = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở nút cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 chống = 16.000.000đ/ngày

Mức độ vận động thấp nhất: 1/2 x 200 phòng = 100 phòng/ngày

Chi phí chuyển động ở mức thấp nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi phí tổn khả trở nên mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

Chi phí tổn khả trở nên 1 mon = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức chuyển động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

Vậy phương pháp dự đoán giá thành một mon là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu mon sau số chống được thuê là 65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì chi phí dự con kiến của một mon là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

Chi phí chuyển động bình quân cho một phòng/ngày ở những mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 chống x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 phòng x 30 ngày

Ta thấy, tại mức độ hoạt động càng tốt càng tiết kiệm được chi tiêu bất biến

Bài 2:

Chi giá thành khả biến 1-1 vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào khoảng độ hoạt động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è công thức dự đóan chi phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu buôn bán 7.500 sp, ngân sách chi tiêu sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

Chỉ tiêu tổng số Đơn vị Tỷ lệ

doanh thu (7.500 x 32.000) 240.000.000 32.000 100 %

(-) ngân sách khả biến hóa 153.375.000 20.450 63,9 %

* giá vốn (7.500 x 14.000) = 105.000.000

* hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua ko kể (7.500 x 1.650) = 12.375.000

(=) Số sư đảm chi phí 86.625.000 11.550 36,1 %

(-) chi tiêu bất biến 61.600.000

* giá thành quảng cáo 25.000.000

* Lương cai quản 20.000.000

* giá thành khấu hao TSCĐ 8.000.000

* CP DV mua không tính 8.600.000

(=) thu nhập cá nhân thuần 25.025.000

Bài 3:

Lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) ngân sách khả đổi thay (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) giá thành bất biến

27.000.000

 

 

(=) roi trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 thành phầm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

a. ưu đãi giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm phí đvị – bớt giá) x slượng tiêu thụ – định phí

= (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

Tăng định tầm giá lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm giá tiền đvị x sltiêu thụ) – (bất biến đổi cũ + không thay đổi tăng thêm)

= (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 200đ/sp và tăng định tầm giá 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm mức giá đvị – giảm giá) x sltiêu thụ – (bất vươn lên là cũ + bất biến tăng thêm)

= (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu cung cấp theo sản lượng tiêu thụ buổi tối đa là 15.000sp thì nên chọn lựa phương án c vì có ích nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu xét về độ béo đòn bẩy sale (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à khi DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à khi DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à khi DT tăng (giảm) 1%, roi tăng (giảm) 3,5%

à C tất cả độ lớn đòn bẩy KD nhỏ tuổi nhất nghĩa là: còn nếu không tiêu thụ được tối đa zi năng lực nhưng sản lượng tiêu thụ sút thì phương án C cũng có thể có tốc độ bớt lợi nhuận tốt nhất.

Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi giá tiền vận chuyển: 720.000 / 3000 = 240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000 = 2 nghìn đ/sp

Chi chi phí khả vươn lên là = 4.500đ/sp

Định phí = 0

Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu chỉ cần giá cung cấp 1 đơn vị chức năng = 740 đ/spVậy giá thành thực hiện tại là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá bán bán

Tổng CPKB

SDĐP solo vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số số lượng sản phẩm tiêu thụ 13.000 sản phẩm, p. = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng không thay đổi 180.000.000đ.

Xem thêm: Iphone 5 Sạc Không Báo Gì Hiệu Quả, Iphone 5 Cắm Sạc Không Báo Gì

Tỷ lệ số dư đảm giá tiền = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

Đầu tứ cho pr 16.000.000đ/tháng thì Dthu tạo thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + lệch giá tăng) x phần trăm sdđp – (đphí new + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu tốn x SDĐPđvị - (đphí bắt đầu + đphí cũ) = <(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)> - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết roi cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận bắt đầu = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí bắt đầu (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) lợi nhuận trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

Tăng đổi thay phí 1.200đ/sp, roi 9.000.000đ à Klượng tiêu hao bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ trên mức roi = = = 17.500 (sp)

Giảm một nửa CPKB tuy nhiên làm tăng thêm CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa auto hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ phệ đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP không thay đổi (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ phệ đòn bẩy marketing = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy tại mức sản lượng tiêu hao 20.000 sản phẩm thì nên tiến hành auto hóa lúc doanh nghiệp tự động hóa hóa sẽ làm thay đổi kết cấu bỏ ra phí. Số dư đảm phí còn cao khi làm ăn có triển vọng sẽ làm cho lợi nhuận tăng nhanh hơn. Nếu sản lượng có xu hướng giảm thì nên xem xét lại do độ lớn đòn kích bẩy KD khi tự động hóa cao nên những khi DT bớt thì LN sẽ giảm tốc mạnh hơn khi chưa tự động.

Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi bán thêm 5.000sp cơ mà không đổi khác định phí

CPKBđơn vị = 000 – 4.000 = 24.000đ/spLợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp = 000 đ/sp

giá cả sẽ là = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN vẫn tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân lực trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp nhằm đạt LN như năm trước thì sản lượng tiêu hao là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) giá cả sản phẩm là từng nào để xác suất SDĐP không đổi:

? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá chào bán = <(9.000 + 1.200) x 100%>/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB sút 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị bắt đầu = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá phân phối 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn kích bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy lúc DT tăng cao, lợi nhuận đang tăng nhanh, tuy thế khi DT sụt giảm thì lợi nhuận cũng sút nhanh, trên mức tiêu hao 20.000sp thì ko nên auto vì lợi nhuận chỉ cần 9.600.000Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000) = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000) = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000) = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000) = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH 24.000.000

- CPQL 8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận chuyển = 5tr/10.000sp = 500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp = 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp = 1.000đ/sp

Giá chào bán = 7.900đ/sp

Mà 80% giá thành hiện trên = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy tiến hành được với giá 8.000đ/sp

Độ béo ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì roi tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

Cách 2:

Với độ lớn đòn kích bẩy KD bằng 4, nhưng lợi nhuận tăng 100% so với roi cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp new = DT mới/Giá buôn bán = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không triển khai được

 

CPKB mới = 6.000 x một nửa = 3.000 à SDĐPđơn vị bắt đầu = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB mới = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x giá bán = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000 Nếu tự thuê NV buôn bán hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à phần trăm CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à phần trăm SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

Nếu liên tiếp sử dụng đại lý với tầm hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à phần trăm CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à xác suất SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, ni tăng phần trăm hoa hồng lên 5% làm CPKB cũng tăng 5% à xác suất CPKB new = 80% + 5% = 85%